Kazushi Sakuraba - A Legendary Confrontation Against the Gracie Clan

He popularized Brazilian jiu-jitsu among martial arts as a member of the Hoyce Gracie clan when he won several UFC ...